Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 206-02/23 od 06.04.2023. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K o n k u r s
Za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme

I

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

 1. REFERENT OBRAČUNA KOMUNALNIH USLUGA …………….. 1   IZVRŠILAC
 2. ČISTAČICA-KAFE KUHARICA ………………………………………………… 1 IZVRŠILAC

II

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III

OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

POZICIJA BROJ 1

Opis poslova: Radi obračun potrošnje za privredna i fizička lica, koordinira sa inkasatorskom službom, radi razne evidencije i ostale podatke za potrebe službi a u vezi obračuna komunalnih usluga, priprema dokumentaciju radi utuživanja dužnika – neplatiša, surađuje sa knjigovodstvom radi praćenja plaćanja od strane kupaca, surađuje sa referentom za reklamacije radi otklanjanja reklamacija i pritužbi kupaca, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca službe.    

POZICIJA BROJ 2

Opis poslova: Otprema i dostava pošte, čišćenje i održavanje svih radnih i pomoćnih prostorija, priprema kafe i drugih napitaka, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodiocu službe.  

IV

  KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

POSEBNI USLOVI

POZICIJA BR. 1

 • SSS opći, tehnički ili ekonomski smjer
 • 1 godina radnog iskustva

POZICIJA BR. 2

 • Osnovna škola

VI

 KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 • prijavu na konkurs
 • biografiju
 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu (za poziciju broj 1.)

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Prijave sa dokumenatacijom dostaviti na protokol preduzeća ili slati na adresu Ul. Kulište 2,  Velika Kladuša, 77230  Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs na poziciju br. ___“ ( popuniti u zavisnosti da li se radi o prijavi na poziciju broj 1 ili poziciju broj 2).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća (www.vik-kladusa.ba) te  na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ćufurović Dijana, tel: 037 770 164 lokal 110.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na testiranje i intervju.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Detalje konkursa možete pogledati OVDJE.