Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 627-02/22 od 21.07.2022. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K o n k u r s
Za prijem uposlenika na neodređeno vrijeme

I
Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

 

  1. POMOĆNI RADNIK ……………………………………………….. 2   IZVRŠIOCA

II
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III
OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

Opis poslova: Obavlja poslove na pripremi i uređenju gradilišta odnosno vrši radove na izgradnji i održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže, vodi računa o racionalnom utrošku materijala, pomaže vodoinstalateru oko utovara, transporta i istovara alata i vodovodnog materijala. Uređuje prostor na vodovodnim objektima i druge poslove po nalogu poslovođe, rukovodioca službe i direktora preduzeća.

IV

  KANDIDAT TREBA ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

  • da je stariji od 18 godina
  • da je državljanin BiH
  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

  POSEBNI USLOVI

  • Da ima diplomu OŠ/SSS

VI

  UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

  • biografiju
  • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
  • uvjerenje o državljanstvu
  • uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Prijave sa dokumenatacijom dostaviti na protokol preduzeća ili slati na adresu Ul. Kulište 2,  Velika Kladuša, 77230  Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs«.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća (www.vik-kladusa.ba) te  na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Čaušević Osman, tel: 037 770 164 lokal 114.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na intervju.

 

Direktor
Prof. dr. Čović Esad