Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 52-02/23 od 01.02.2023. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K O N K U R S
ZA PRIJEM UPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

I

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

 1. STOJAR ………………………………………………………………………………. 1 IZVRŠILAC

II

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III

OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

 

OPIS POSLOVA: Rukuje bagerom, dizalicom, rovo-kopačem i drugim teškim građevinskim i komunalnim strojevima i uređajima, vodi brigu o čistoći i ispravnosti stroja kojim rukuje, na kraju sezone konzervira stroj, a početkom sezone vrši dekonzervaciju, vrši pripremne radove na gradilištu, uredno popunjava radne naloge, prema potrebi vrši poslove vozača i mehaničara te obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe, rukovodioca službe i direktora.  

IV

KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

POSEBNI USLOVI

 • da ima završenu SSS
 • da posjeduje Uvjerenje o obuci za rukovaoca građevinskim mašinama
 • da posjeduje 1 godinu radnog iskustva

VI

KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 • prijavu na konkurs
 • biografiju
 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o obuci za rukovaoca građevinskim mašinama

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Prijave sa dokumenatacijom dostaviti na protokol preduzeća ili slati na adresu Ul. Kulište 2,  Velika Kladuša, 77230  Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs- radno mjesto Strojar“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća (www.vik-kladusa.ba) te  na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ćufurović Dijana, tel: 037 770 164 lokal 110.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na intervju i testiranje (praktični ispit).

 

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad