Categories
Obavijesti

U skladu sa članom 69 i 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, donosi:

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
(Predmet odluke)

Poništava se postupak javne nabavke Servisiranje Pleuger pumpi, br. Obavještenja o nabavci 1117-1-2-1-3-3/23.

Član 2.
(Razlog poništenja) 

Predmetni postupak se poništava u skladu sa članom 69 stav 2 tačka (d) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Postupak javne nabavke je pokrenut putem Otvorenog postupka javne nabavke radova br. Obavještenja o nabavci 1117-1-2-1-3-3/23. Odlukom o pokretanju postupka nabavke usluga Servisiranje Pleuger pumpi br. 59-02/23 od 06.02.2023. godine je određena procijenjena vrijednosti javne nabavke u iznosu od 70.000,00 KM. Postupak predmetne nabavke se poništava iz razloga što cijena dostavljene ponude je znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. Planom nabave za 2023. godinu je predviđeno 70.000,00 KM a ponuđač SPIK Zagreb je ponudio cijenu od 82.133,00 KM bez PDV-a. U skladu sa članom 69 stav 2 tačka d) ZJN a u skladu sa svojim ovlaštenjima, direktor preduzeća  donosi odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se uložiti Žalba URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana zaprimljenja ove Odluke sukladno članu 100. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Izvorni dokument možete pogledati klikom OVDJE.