Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 557-02/23 od 28.08.2023. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K O N K U R S
ZA PRIJEM UPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

I

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

 1. VODOINSTALATER ………………………………………………………………. 1 IZVRŠILAC
 2. POMOĆNI RADNIK …………………………………………………………………. 2 IZVRŠIOCA
 3. BRAVAR –ZIDAR …………………………………………………………………….. 1 IZVRŠILAC
 4. INKASATOR PRINUDNE NAPLATE ………………………………………… 1 IZVRŠILAC

II

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III

OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

POZICIJA BROJ 1

Opis poslova: obavlja radove na izgradnji i održavanju vodovodne mreže, vrši sve vodoinstalaterske poslove na uvođenju i održavanju vodovodnih instalacija u stambenim objektima prema normativima i standardima struke, vodi evidenciju o utrošenom materijalu te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku, odgovoran je za kvalitet izvedenih radova što potpisuje u građevinskom dnevniku, u slučaju potrebe vrši smjenska dežurstva u crpnoj stanici, vrši zamjene vodomjera, u slučaju kvara na vodovodnoj mreži dužan se odazvati i poslije radnog vremena radi zaustavljanja vode i otklanjanja kvara, obavlja i druge poslove po nalogu direktora, rukovodioca službe i poslovođe.

POZICIJA BROJ 2

Opis poslova: Obavlja poslove na pripremi i uređenju gradilišta odnosno vrši radove na izgradnji i održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže, vodi računa o racionalnom utrošku materijala, pomaže vodoinstalateru oko utovara, transporta i istovara alata i vodovodnog materijala. Uređuje prostor na vodovodnim objektima i druge poslove po nalogu poslovođe, rukovodioca službe i direktora preduzeća.

POZICIJA BROJ 3

Opis poslova: vrši sve bravarske i zidarske poslove, vrši poslove održavanja i popravka crpnih stanica prema normativima i standardima struke, vrši izdavanje, popravak i održavanje alata, vodi evidenciju o utrošenom materijalu te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku, odgovoran je za ispravnost postrojenja, u slučaju kvara na postrojenju ili vodovodnoj mreži dužan se odazvati i otklanjati kvar van radnog vremena, obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe, rukovodioca službe i direktora.

POZICIJA BROJ 4

Opis poslova: vrši kontrolu vodovodnih instalacija i sumnjivih potrošača, vrši prinudnu naplatu kod neredovnih potrošača i bespravnih korisnika po nalogu ovlaštenog lica, isključenja sa vodovodne mreže, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodiocu službe. 

IV

  KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

POSEBNI USLOVI

POZICIJA BR. 1

 • KV obrazovanje vodoinstalatera
 • 1 godina radnog iskustva

POZICIJA BR. 2

 • Osnovna škola/SSS

POZICIJA BR. 3

 • KV bravar –zidar
 • 1 godina radnog iskustva

POZICIJA BR. 4

 • KV/VKV radnik
 • 1 godina radnog iskustva

VI

KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 • prijavu na konkurs
 • biografiju
 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu (za poziciju broj 1., 3. i 4.)

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Prijave sa dokumenatacijom dostaviti na protokol preduzeća ili slati na adresu Ul. Kulište 2,  Velika Kladuša, 77230  Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs na poziciju br. ___“ ( popuniti u zavisnosti da li se radi o prijavi na poziciju broj 1, poziciju broj 2, poziciju broj 3 ili poziciju broj 4).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća (www.vik-kladusa.ba) te  na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ćufurović Dijana, tel: 037 770 164 lokal 110.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na testiranje i intervju.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Originalni tekst možete pogledati OVDJE.