Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 581-02/23 od 05.09.2023. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K O N K U R S
ZA PRIJEM UPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

 

I

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

 1. STRUČNI SARADNIK ZA PROIZVODNJU VODE …………………… 1 IZVRŠILAC

II

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III

OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

Opis poslova: Obezbjeđuje i učestvuje u izradi pojedinačnih akata, rješenja i zaključaka i ostalo iz nadležnosti službe koju donosi direktor preduzeća. Razrađuje tehničku dokumentaciju za potrebe vodooskrbe i odvodnje otpadnih voda, sudjeluje u izradi projekata, učestvuje u pripremi aplikacija i projektnih prijedloga za finanaciranje projekata prema različitim institucijama. Izrađuje troškovnike i tehničke nacrte, sudjeluje u pribavljanju urbanističkih, lokacijskih i građevinskih dozvola i sve ostalo po nalogu rukovodioca službe i direktora.

IV

KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

POSEBNI USLOVI

 • VSS – Biotehnički smjer
 • 2 godine radnog iskustva

VI

KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 • prijavu na konkurs
 • biografiju
 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)
 • Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Prijave sa dokumenatacijom dostaviti na protokol preduzeća ili slati na adresu Ul. Kulište 2,  Velika Kladuša, 77230  Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs za radno mjesto Stručni saradnik za proizvodnju vode.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća (www.vik-kladusa.ba) te  na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ćufurović Dijana, tel: 037 770 164 lokal 110.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na testiranje i intervju.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.