Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša  broj: 125-02/24 od 02.04.2024. godine, člana 4 i člana 20 (radno mjesto pod rednim brojem 10) Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K O N K U R S
ZA PRIJEM UPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

I

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

 1. INKASATOR ……………………………………………….. 1  IZVRŠILAC

II

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III

OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

Opis poslova: vrši kontrolu i očitavanje vodomjera; vrši usklađivanje stanja vodomjera sa obračunskom službom (popis), vrši kontrolu potrošnje, vrši naplatu potraživanja na terenu, vrši isključenja neredovnih platiša i bespravnih korisnika po nalogu ovlaštenog lica, vrši podjelu računa, opomena i dostavu drugih pismenih obavijesti korisnicima usluga, dostavlja izvještaj o neredovnim platišama i potrošačima, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe.

IV

KANDIDAT TREBA ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:

 • da je stariji od 18 godina
 • da je državljanin BiH
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

POSEBNI USLOVI

 • Da ima najmanje KV/PK obrazovanje
 • Da posjeduje 1 godinu radnog iskustva

Probni rad traje 3 mjeseca.

VI

  UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:

 • biografiju
 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca)
 • uvjerenje o državljanstu
 • uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar.

Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća (www.vik-kladusa.ba) te  na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ćufurović Dijana, tel: 037 770 164 lokal 110.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na intervju.

 

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.