Categories
Obavijesti

Na osnovu člana 64 stav 1 tačka a i člana 70 stav 1, 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH”, br. 39/14, 59/22) i člana 37 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša br. 12/2005), u postupku javne nabavke roba – Autodijelovi, direktor preduzeća donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 175-02/24 od 29.04.2024. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku roba –Autodijelovi, će se potpisati sa ponuđačem  “Delfin-turs” doo Velika Kladuša, koji je ocijenjen kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “Delfin-turs” doo Velika Kladuša, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za opće i pravne poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici www.vik-kladusa.ba, te će biti dostavljena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 2 i 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke – otvoreni postupak, br. protokola br. 124-02/24 od 01.04.2024. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, br. Obavještenja o nabavci 1117-1-1-3-3-4/24. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 35.000,00 KM.

Ponudu su dostavili slijedeći ponuđači:

  1. “TOTAL TRADE” DOO
  2. “DELFIN-TURS” DOO
  3. “KRAJINA AUTO” DOO

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom o formiranju Komisije za nabavke za 2024. godinu br. 36-02/24 od 31.01.2024. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je Zapisnik o otvaranju ponuda, Zapisnik o ocjeni ponuda (I dio) i Zapisnik o ocjeni ponuda (II dio) uz preporuku Komisije za javne nabavke br. 175-02/24 od 29.04.2024. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

  • Da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri)
  • Da su zaprimljene ponude blagovremene
  • Da su ponude prihvatljive.

Komisija je zakazala e-aukciju za dan petak 26.04.2024. u 12.00 h.

E-aukcija je uspješno okončana 26.04.2024. godine u 12.14h te je sačinjena slijedeća rang lista ponuđača:

Redni br. Ponuđač Cijena ponude Pozicija na rang listi
1. DELFIN – TURS DOO 23.800,00 KM 1
2. KRAJINA AUTO 23.900,00 KM 2
3. TOTAL TRADE DOO 34.744,80 KM 3

Kako je kriterij za ocjenu ponuda najniža cijena- tehnički ispravne ponude, te kako je u toku postupka konstatovano da je pristigla ponuda ispravna, te da sadrži sve elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se Okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem “Delfin-turs” doo Velika Kladuša. U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenog razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba u roku od 10 dana od prijema Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH ( član 101 Zakona o javnim nabavkama BiH, Službeni glasnik BiH br. 39/14, 59/22)

PRILOG:

  • Zapisnik o otvaranju ponuda
  • Zapisnik o ocjeni ponude (I dio i II dio)

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.