Categories
Javne nabavke

Na osnovu člana 64 stav 1 tačka a i člana 70 stav 1, 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH”, br. 39/14, 59/22) i člana 37 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša br. 12/2005), u postupku javne nabavke roba – Gorivo, direktor preduzeća donosi slijedeću:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 510-02/23 od 07.08.2023. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku roba – GORIVO, će se potpisati sa ponuđačem  ČAVKUNOVIĆ – BP DOO BIHAĆ koji je ocijenjen kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ČAVKUNOVIĆ – BP DOO BIHAĆ, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za opće i pravne poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici www.vik-kladusa.ba, te će biti dostavljena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 2 i 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke – otvoreni postupak, br. protokola br. 452-02/23 od 03.07.2023. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, br. Obavještenja o nabavci 1117-1-1-21-3-12/23. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 100.000,00 KM.

Ponudu su dostavili slijedeći ponuđači:

  1. HIFA PETROL DOO
  2. SUDO-LUKA DOO
  3. GRAND BENZ DOO
  4. ČAVKUNOVIĆ – BP DOO

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom o formiranju Komisije za nabavke za 2023. godinu br. 43-02/23 od 26.01.2023. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je Zapisnik o otvaranju ponuda uz preporuku Komisije za javne nabavke br. 510-02/23 od 07.08.2023. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

  • Da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri)
  • Da su zaprimljene ponude blagovremene
  • Da je ponuda ponuđača Sudo – Luka doo nepravilna te je isključena iz daljnje procedure
  • Da su preostale 3 ponude prihvatljive
Redni br. Ponuđač Cijena ponude Rok plaćanja Pozicija na rang listi
1. ČAVKUNOVIĆ – BP DOO 53.558,00 KM 60 DANA 1
2. GRAND BENZ DOO 54.058,23 KM 60 DANA 2
3. HIFA PETROL DOO 59.814,30 KM 90 DANA 3

Kako je kriterij za ocjenu ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda- tehnički ispravne ponude, te kako je u toku postupka konstatovano da je pristigla ponuda ispravna, te  da sadrži sve elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se ugovor zaključi sa ponuđačem ČAVKUNOVIĆ – BP DOO BIHAĆ. U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenog razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba u roku od 10 dana od prijema Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH ( član 101 Zakona o javnim nabavkama BiH, Službeni glasnik BiH br. 39/14, 59/22).

PRILOG:

  • Zapisnik o otvaranju ponuda
  • Zapisnik o ocjeni ponuda

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možeze vidjeti ovdje.