Categories
Javne nabavke

Na osnovu člana 64 stav 1 tačka b i člana 70 stav 1, 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH”, br. 39/14, 59/22) i člana 37 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša ( Službeni glasnik Općine Velika Kladuša br. 12/2005), u postupku javne nabavke usluga-Usluge računovodstvene revizije, direktor preduzeća donosi slijedeću:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 511-02/23 od 07.08.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga – USLUGE RAČUNOVODSTVENE REVIZIJE će se potpisati sa ponuđačem “REVIZIJA REVITA” d.o.o. Cazin, koji je ocijenjen kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “REVIZIJA REVITA” d.o.o. Cazin, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za opće i pravne poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici www.vik-kladusa.ba, te će biti dostavljena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 2 i 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke-konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 289-02/23 od 03.05.2023. godine

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 7.000,00 KM.

Ponudu su dostavili slijedeći ponuđači:

  1. ProAudit doo Cazin
  2. Revizija Revita doo Cazin

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom o formiranju Komisije za nabavke za 2023. godinu br. 43-02/23 od 26.01.2023. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je Zapisnik o otvaranju ponuda uz preporuku Komisije za javne nabavke br. 511-02/22 od 07.08.2023. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

  • Da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije)
  • Da su zaprimljene ponude blagovremene
  • Da je ponuda ponuđača ProAudit doo Cazin nepravilna
  • Da je ponuda ponuđača Revizija Revita doo prihvatljiva

Komisija je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH izvršila analizu svih pristiglih ponuda. Daljnjom analizom i ocjenama ponuda Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača “Revizija Revita” d.o.o. Cazin zadovoljava sve tražene uslove i da je ponuda potpuna kako u pogledu opće dokumentacije tako i u pogledu tehničkih karakteristika. Ponuda ponuđača ProAudit doo Cazin je nepravilna iz razloga što stranice ponude nisu numerisane na način propisan pozitivnim zakonskim propisima te ponuđač nije dostavio kopiju ponude traženu tenderskom dokumentacijom.

Kako je kriterij za ocjenu ponuda bio najniža cijena tehnički ispravne ponude, Komisija je napravila rang listu prema cijenama i to kako slijedi:

R/B PONUĐAČ CIJENA RANG  
 
1. REVIZIJA REVITA DOO CAZIN

 

7.000,00 KM 1  

Kako je kriterij za ocjenu ponuda – najniža cijena, te kako je u toku postupka konstatovano da je pristigla ponuda ispravna, te da sadrži sve elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se Ugovor zaključi sa ponuđačem Revizija Revita doo Cazin. U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenog razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba u roku od 5 dana od prijema Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH (član 101. Zakona o javnim nabavkama BiH, Službeni glasnik BiH br. 39/14, 59/22)

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati ovdje.