Categories
Javne nabavke, Ostalo

Na osnovu člana 64 stav 1 tačka a i člana 70 stav 1, 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH”, br. 39/14, 59/22) i člana 37 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša ( Službeni glasnik Općine Velika Kladuša br. 12/2005), u postupku javne nabavke usluga – Usluge analize javnog zdravstva, direktor preduzeća donosi slijedeću:

 

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 718-02/23 od 31.10.2023. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga – USLUGE ANALIZE JAVNOG ZDRAVSTVA će se potpisati sa ponuđačem ZU “Zavod za javno zdravstvo” Bihać, koji je ocijenjen kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ZU “Zavod za javno zdravstvo” Bihać, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za opće i pravne poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici www.vik-kladusa.ba, te će biti dostavljena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 2 i 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke -konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 693-02/23 od 18.10.2023. godine

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.000,00 KM.

Ponudu su dostavili slijedeći ponuđači:

  1. ZU “Zavod za javno zdravstvo” Bihać

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom o formiranju Komisije za nabavke za 2023. godinu br. 43-02/23 od 26.01.2023. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je Zapisnik o otvaranju ponuda uz preporuku Komisije za javne nabavke br. 718-02/23 od 31.10.2023. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

  • Da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna)
  • Da je zaprimljena ponuda blagovremena
  • Da je ponuda ponuđača prihvatljiva

Komisija je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH izvršila analizu svih pristiglih ponuda. Daljnjom analizom i ocjenama ponuda Komisija je konstatovala da ponuda ponuđača ZU “Zavod za javno zdravstvo” Bihać zadovoljava sve tražene uslove i da je ponuda potpuna kako u pogledu opće dokumentacije tako i u pogledu tehničkih karakteristika. Kako je kriterij za ocjenu ponuda bio ekonomski najpovoljnija ponuda tehnički ispravne ponude, Komisija je napravila rang listu prema cijenama i to kako slijedi:

R/B PONUĐAČ CIJENA ROK PLAĆANJA RANG
1. ZU “Zavod za javno zdravstvo” Bihać

 

16.992,00 KM 90 dana 1

Kako je kriterij za ocjenu ponuda – ekonomski najpovoljnija ponuda, te kako je u toku postupka konstatovano da je pristigla ponuda ispravna, te da sadrži sve elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se Ugovor zaključi sa ponuđačem ZU “Zavod za javno zdrvstvo” Bihać. U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenog razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba u roku od 5 dana od prijema Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH (član 101. Zakona o javnim nabavkama BiH, Službeni glasnik BiH br. 39/14, 59/22)

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.