Categories
Obavijesti

U skladu sa članom 69 i 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, donosi:

O D L U K U
o otkazivanju postupka javne nabavke

Član 1.

(Predmet odluke)

Otkazuje se postupak javne nabavke Usluge računovodstvene revizije, br. Obavještenja o nabavci 1117-7-2-10-3-8/23.

Član 2.

(Razlog otkazivanja)

Predmetni postupak se otkazuje u skladu sa članom 69 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Postupak javne nabavke je pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. Obavještenja o nabavci 1117-7-2-10-3-8/23.  Odlukom o pokretanju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 289-02/23 od 03.05.2023. godine je određena procijenjena vrijednosti javne nabavke u iznosu od 7.000,00 KM. Postupak predmetne nabavke se otkazuje iz razloga što su 3 ponuđača čije su ponude ocjenjene kao prihvatljive dostavili istu ponudu odnosno ponudu sa istom cijenom, istim rokom plaćanja i istim rokom izvršenja usluga te su samim tim i dobili maksimalan broj bodova. U skladu sa članom 69 stav 3  ZJN a u skladu sa svojim ovlaštenjima, direktor preduzeća  donosi odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se uložiti Žalba URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana zaprimljenja ove Odluke sukladno članu 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.