Categories
Licitacije

Na osnovu svojih ovlaštenja predviđenim članom 37  Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša i Pravilnika o radu  JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća donosi:

O D L U K U
o pokretanju postupka javnog nadmetanja – Licitacija

 

Član 1.

Izvršiti prodaju Sekundarnih sirovina i otpadnih materijala u vlasništvu JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša putem javnog nadmetanja – licitacije i to sirovina i materijala u ukupnom iznosu od cca 10.000 kg. Konačna količina će se utvrditi prilikom vaganja nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača te će se na osnovu stvarne količine i zaključiti Ugovor o prodaji.

Član 2.

Najniža početna cijena za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnih materijala iznosi 0,55 KM/kg.
Cijena je izražena bez PDV-a.
Licitacija će se vršiti po sistemu otvorenih ponuda.
Licitacija se zakazuje na dan 20.06.2023. godine u 08.00h.

Član 3.

Prilikom prodaje sekundarne sirovina i otpadni materijali se kupuju po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Kupljene sirovine i materijali se preuzimaju u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate kupoprodajne cijene. Ponuđač je dužan na dan licitacije sa sobom ponijeti:

  • fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte; pravna lica: ovjerenu kopiju ID broja i aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
  • dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita u iznosu od 500,00 KM (pet stotina konvertibilnih maraka)

Član 4.

Sekundarne sirovine i otpadni materijal se može pogledati radnim danima u periodu od 30.05.2023. godine do 19.06.2023. godine, u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 066 131 131, u vremenskom periodu od 07 do 15h. Kontakt osoba: Kekić Edin.

Član 5.

Direktor preduzeća će posebnom odlukom imenovati Komisiju za provođenje procedure prodaje sekundarnih sirovina i otpadnih materijala JKP “VIK” d.o.o. Velika Kladuša.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a o njenom izvršenju će se starati Uprava preduzeća.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Dokumenti za preuzimanje: