Categories
Javne nabavke, Licitacije

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja-licitacija br. 875-02/22 od 19.10.2022. godine, koju je donio direktor preduzeća, Komisija za provođenje procedure prodaje sekundarnih sirovina i otpadnih materijala JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Velika Kladuša objavljuje:

JAVNU LICITACIJU
za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnog materijala
JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša

 

  1. PREDMET PRODAJE

JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Velika Kladuša putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje Sekundarne sirovine i otpadni materijal količine cca 20.000 kg.

  1. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom otvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit u iznosi od 10% od početne prodajne cijene, odnosno uplate iznos od 1.100,00 KM na jedan od računa preduzeća:

Ž.R. KM 3385102202747112 UNICREDIT Banka
Ž.R. KM 1980011080000705 KIB Banka
Ž.R. KM 1610350018860043 Raiffeisen Banka 

u periodu od 19.10.2022. godine do 03.11.2022. godine.

2.2. Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša, kao ni članovi njihove uže porodice.

  1. PREGLED SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNOG MATERIJALA I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Sekundarne sirovine i otpadni materijal se može pogledati na adresi Trnovi Velika Kladuša u period 19.10.2022. do 03.11.2022. godine, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je Rasim Elezović, telefon: 061 105 567

3.3. Sekundarne sirovine i otpadni materijal se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

3.4. Licitacija se vrši po sistemu otvorenih ponuda. Ponuđač je dužan na dan licitacije sa sobom ponijeti:

  • fizička lica: ovjerenu kopiju lične karte; pravna lica: ovjerenu kopiju ID broja i aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)
  • dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita u iznosu od 1.100,00 KM (jedna  hiljada i jedna stotina  konvertibilnih maraka)

3.5. Javno licitiranje po sistemu otvorenih ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica, održat će se dana 04.11.2022. godine u 08.00 sati, u JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša, Uprava preduzeća.

3.6. Kriteriji za vrednovanje ponude je najviša ponuđena cijena za Sekundarne sirovine i otpadni materijal.

  1. OBAVEZE KUPCA

4.1. Kupac je dužan za kupljene sekundarne sirovine i materijal uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

4.2. Uplata kupoprodajne cijene izvršiće se na jedan od računa preduzeća:

Ž.R. KM 3385102202747112 UNICREDIT Banka
Ž.R. KM 1980011080000705 KIB Banka
Ž.R. KM 1610350018860043 Raiffeisen Banka

Troškove demontaže materijala, transporta kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

4.3. Sekundarne sirovine i otpadni materijal se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

4.4. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10% mu se neće vratiti, a JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Velika Kladuša zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

  1. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćeni depozit od 10% bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda, odnosno 23.05.2022. godine.

5.2. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

5.3. Dodatne informacije mogu se dobiti od Rasim Elezović, broj telefona: 061 105 567

5.4. Tekst ove licitacije biće objavljen na web stranici JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša, a sažetak teksta će se objaviti i na Radio Velika Kladuša te u Službenim novinama FBiH.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Rasim Elezović

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.