Categories
Konkursi

Na osnovu Odluke direktora preduzeća JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša broj: 854-02/22 od 13.10.2022. godine, člana 4 i člana 20 Pravilnika o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Velika Kladuša a u skladu sa odrebama člana 37. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša, direktor preduzeća raspisuje:

K O N K U R S
ZA PRIJEM UPOSLENIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

I

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos:

1. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA DISTRIBUCIJU VODE …………… 1 IZVRŠILAC
2. OPERATER NA TELEMETRIJI ………………………………………………… 1 IZVRŠILAC

II

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

III

OPIS UPRAŽNJENE POZICIJE

POZICIJA BROJ 1
Opis poslova: Izvršava podjelu poslova zaposlenicima u skladu sa vještinama i obavezama posla, nadgleda rad službe, osiguravajući kvalitetu posla i provođenje standarda, pravila i propisa, priprema i prezentira izvještaje za informiranje direktoru, organizira poslove na izgradnji i funkcionisanju vodovoda, rukovodi uposlenicima, zalihama, rezervnim dijelovima i materijalom, vodi računa o realizaciji plana poslovanja vodovoda, pravi planove poslovanja, dinamiku i strategiju poslova, nadzire projekte, razrađuje tehničku dokumentaciju, obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

POZICIJA BROJ 2
Opis poslova: Vrši poslove telemetrije – daljinskog upavljanja vodosistemom, vrši poslove praćenja video nadzora pumpnih i prepumpnih stanica, rezervoara i uprave preduzeća, te vodi evidenciju CCP kao i praćenje trendova tretmana i koncetracije hlora na PSa i eventualnih alarma na hlorni stanica, održava i unapređuje sistem radio-veza, obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca službe.

IV

KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI OPĆE USLOVE:
– da je stariji od 18 godina
– da je državljanin BiH
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan

V

POSEBNI USLOVI

POZICIJA BR. 1
– VSS građevinskog smjera
– 3 godine radnog iskustva
POZICIJA BR. 2
– SSS tehničkog ili općeg smjera
– 1 godina radnog iskustva

VI

KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI:
– prijavu na konkurs
– biografiju
– uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome)
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje da nije kažnjavan (izdaje MUP) i da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( izdaje Sud)
– Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu mora biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

VII

Prijave sa dokumenatacijom dostaviti na protokol preduzeća ili slati na adresu Ul. Kulište 2, Velika Kladuša, 77230 Velika Kladuša sa naznakom «Prijava na konkurs na poziciju br. ___“ ( popuniti u zavisnosti da li se radi o prijavi na poziciju broj 1 ili poziciju broj 2). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u dnevnim novinama „Dnevni list“ Mostar. Tekst konkursa će se objaviti na web stranici preduzeća ( www.vik-kladusa.ba ) te na stranici “Službe za zapošljavanje USK” Bihać.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Ćufurović Dijana, tel: 037 770 164 lokal 110.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete biće pozvani na intervju.

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete preuzeti OVDJE.