Categories
Obavijesti

Na osnovu člana 64 stav 1 tačka a i člana 70 stav 1, 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH”, br. 39/14, 59/22) i člana 37 Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša br. 12/2005), u postupku javne nabavke usluga –USLUGE BAŽDIRANJE VODOMJERA, direktor preduzeća donosi slijedeću:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 432-02/23 od 16.06.2023. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku usluga – USLUGA BAŽDIRANJA VODOMJERA, će se potpisati sa ponuđačem  JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, koji je ocijenjen kao najpovoljniji ponuđač.

Član 2.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za opće i pravne poslove.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web-stranici www.vik-kladusa.ba, te će biti dostavljena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 2 i 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke – otvoreni postupak, br. protokola br. 368-02/23 od 23.05.2023. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, br. Obavještenja o nabavci 1117-1-2-15-3-10/23. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 35.000,00 KM.

Ponudu su dostavili slijedeći ponuđači:

  1. JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla
  2. VMS Group d.o.o. Sarajevo

Komisija za javne nabavke imenovana je Odlukom o formiranju Komisije za nabavke za 2023. godinu br. 43-02/23 od 26.01.2023. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je Zapisnik o otvaranju ponuda uz preporuku Komisije za javne nabavke br. 432-02/23 od 16.06.2023. godine.

U postupku po izvještaju o radu Komisije za javnu nabavku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno slijedeće:

  • Da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije)
  • Da su zaprimljene ponuda blagovremene
  • Da je ponuda ponuđača JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla prihvatljiva
  • Da je ponuda ponuđača VMS group d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva
Redni br.

 

Ponuđač Cijena ponude Rok plaćanja Pozicija na rang listi
1. JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla 34.400,00 KM 60 dana 1

Kako je kriterij za ocjenu ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda- tehnički ispravne ponude, te kako je u toku postupka konstatovano da je pristigla ponuda ispravna, te  da sadrži sve elemente i dokumentaciju, Komisija je dala preporuku da se ugovor zaključi sa ponuđačem JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla. U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice, da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da nisu postojali kriteriji koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Dakle, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenog razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba u roku od 10 dana od prijema Odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH ( član 101 Zakona o javnim nabavkama BiH, Službeni glasnik BiH br. 39/14, 59/22)

 

Direktor:
Prof. dr. Čović Esad

Cjelokupni dokument možete pogledati OVDJE.